Producten

MENU

Bescherming van persoonsgegevens

Geachte klanten en zakelijke partners,

Dit document bevat de basisinformatie over de manier waarop we de persoonsgegevens verwerken.

Aangezien de nieuwe wetgeving van de Europese Unie is deze tekst samengesteld overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR).

De tekst is voor de duidelijkheid in de vorm van vragen en antwoorden verwerkt.

De informatie wordt behandeld als volgt:

 1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens?
 2. Waarvoor hebben we de persoonsgegevens nodig?
 3. Wat zijn de rechtstitels voor de verwerking van persoonsgegevens?
 4. Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?
 5. Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?
 6. Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?
 7. Zullen de persoonsgegevens aan iemand anders doorgegeven worden?
 8. Zullen de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven worden?
 9. Hoe lang gaan we de persoonsgegevens bewaren?
 10. Wat zijn uw rechten die met de verwerking van de persoonsgegevens samenhangen en hoe kunt u deze toepassen?
 11. Zijn de persoonsgegevens automatisch beoordeeld?

Wij leggen hier de basisinformatie voor die we als verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn te verstrekken.

Mocht u enige vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel niet om contact met ons op te nemen.

1 Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is een persoon die alleen of samen met anderen het doel vaststelt en beslist op welke manier de persoonsgegevens verwerkt worden.

De verwerkingsverantwoordelijke is de vennootschap:

MAGSY, s.r.o., Holešovská 457, 763 16 Fryšták, Tsjechië.

U kunt contact met de verwerkingsverantwoordelijke opnemen op het e-mailadres: magsy@magsy.cz

2 Waarvoor hebben we de persoonsgegevens nodig?

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens voor:

 • de sluiting en uitvoering van een contractuele verplichting tussen de verwerkingsverantwoordelijke en u (art. 6, lid 1, punt b) GDPR). Uit zulke relatie vloeien ook andere wettelijke verplichtingen voort en de verwerkingsverantwoordelijke moet dus de persoonsgegevens ook met dit doel verwerken (art. 6, lid 1, punt c) GDPR);
 • de behartiging van zijn gerechtvaardigde belangen (art. 6, lid 1, punt f) GDPR), waardoor voornamelijk de marketingdoeleinden zijn bedoeld. Om de commerciële mededelingen en het aanbod van zijn producten en diensten aan uw behoeften te kunnen aanpassen, dient de verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingsdoeleinden uw ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen (art. 6, lid 1, punt a) GDPR).

Het verstrekken van persoonsgegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke is een algemene wettelijke en contractuele vereiste. Voor het verstrekken van persoonsgegevens voor de marketingdoeleinden, wat geen uitvoering van de contractuele of wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke is, wordt uw toestemming vereist. Als u geen toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor de marketingdoeleinden aan de verwerkingsverantwoordelijke geeft, betekent dat niet dat de verwerkingsverantwoordelijke als gevolg daarvan zijn product of dienst op basis van een overeenkomst aan u weigert te verlenen.

3 Wat zijn de rechtstitels voor de verwerking van persoonsgegevens?

 • Uitvoering van de overeenkomst: offerte maken, goederen leveren, garantie op goederen geven en klachten behandelen
 • Wettelijke verplichting: boekhoudkundige documenten bewaren, garantie op goederen geven en klachten behandelen
 • Gerechtvaardigd belang: service verlenen, marketing, onderneming en eigendom beschermen.
 • Toestemming: nieuwsbericht, kortingsacties e.d.

4 Hoe worden de persoonsgegevens verkregen?

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens direct van u gekregen, met name voornamelijk van de ingevulde formulieren, onderlinge communicatie of gesloten overeenkomsten. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens uit openbare bronnen en registers uitkomen, bijvoorbeeld het handelsregister, het register van debiteuren, de beroepsregisters enz. Verder kan de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens verkrijgen van de derden die bevoegd zijn tot inzage en verwerking van uw persoonsgegevens en met wie hij samenwerkt, en verder van de informatie op het internet die u daar zelf heeft geplaatst.

5 Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Om u tevreden te stellen van de behoorlijke uitvoering van de verbintenissen, voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen te zorgen, het gepersonaliseerde aanbod van goederen en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke te verlenen en voor andere hierboven genoemde doeleinden, verwerkt de verwerkingsverantwoordelijke volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • basisidentificatiegegevens – voor- en achternaam, adres;
 • contactgegevens – telefoonnummer en e-mailadres;
 • website, waarvan de bezoeker de website van het bedrijf MAGSY heeft bezocht;
 • IP-adres;
 • toegangsdatum en toegangstijd;
 • eventuele vraag van de bezoeker;
 • gegevens over de browser en het besturingssysteem van de bezoeker van de website.

6 Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens?

De rechtmatigheid van de verwerking wordt bepaald door artikel 6, lid 1 van GDPR, volgens welke de verwerking rechtmatig is, indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke, voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of indien de verwerking geschied wordt op basis van de toestemming die u aan ons heeft gegeven.

7 Zullen de persoonsgegevens aan iemand anders doorgegeven worden?

Onze werknemers en volgende meewerkende bedrijven hebben toegang tot uw persoonsgegevens:

 • externe accountantskantoor;
 • desbetreffende vervoerder;
 • IT systeembeheerders.

Met al deze medewerkers en bedrijven hebben we een overeenkomst gesloten waardoor ze verbonden zijn de doorgegeven persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR verordening te behandelen.

De persoonsgegevens moeten we ook in het kader van de wettelijke verplichtingen aan de overheidsinstanties verstrekken, bijvoorbeeld aan de belastingdienst, rechtbanken, wetshandhavingsinstanties of financiële toezichthouders.

8 Zullen de persoonsgegevens aan een derde land of aan een internationale organisatie doorgegeven worden?

Wij zullen de persoonsgegevens aan geen land buiten de Europese Unie of buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven.

9 Hoe lang gaan we de persoonsgegevens bewaren?

Wij zullen de persoonsgegevens alleen zo lang bewaren, voor zover en zolang het noodzakelijk is voor de verwerking daarvan. Na het verstrijken van deze periode zullen de gegevens anoniem gemaakt worden of zodanig veilig en onherroepelijk vernietigd worden dat ze niet misbruikt kunnen worden.

10 Wat zijn uw rechten die met de verwerking van de persoonsgegevens samenhangen en hoe kunt u deze toepassen?

De verwerkingsverantwoordelijke streeft ernaar om uw gegevens op de juiste manier en vooral veilig te verwerken. Aan u worden er de in dit artikel beschreven rechten gegarandeerd die u bij de verwerkingsverantwoordelijke kunt opeisen.

Uw rechten kunt u door een schriftelijk verzoek opeisen op het in de lid 1 vermelde e-mail- of postadres.

Alle mededelingen en adviezen bij de door u opgeëiste rechten worden door de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos verstrekt. Indien het verzoek echter kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege zijn repetitieve karakter, is de verwerkingsverantwoordelijke bevoegd een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het verstrekken van de gevraagde informatie gepaard gaat. Ingeval repetitieve verzoeken tot verstrekking van de verwerkte persoonsgegevens behoudt de verwerkingsverantwoordelijke zich het recht voor om vanwege deze reden een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten.

Het advies en eventuele informatie over de genomen maatregelen zullen door de verwerkingsverantwoordelijke aan u zo snel mogelijk verstrekt worden, maar uiterlijk binnen één maand. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken is de verwerkingsverantwoordelijke bevoegd deze termijn indien nodig met twee maanden te verlengen. De verwerkingsverantwoordelijke zal u over de verlenging op de hoogte stellen inclusief de vermelding van de redenen hiervoor.

10.1 Recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie op te eisen of de persoonsgegevens verwerkt worden of niet. Indien de persoonsgegevens wel verwerkt worden, bent u gerechtigd de informatie van de verwerkingsverantwoordelijke op te eisen voornamelijk over de identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke, zijn vertegenwoordiger en eventueel de functionaris voor gegevensbescherming, over de verwerkingsdoeleinden, over de betrokken categorieën van persoonsgegevens, over de ontvangers of categorieën van ontvangers van persoonsgegevens, over de bevoegde verwerkingsverantwoordelijken, over de lijst van uw rechten, over de mogelijkheid om de Tsjechische Bureau voor bescherming van persoonsgegevens te benaderen, over de bron van de verwerkte persoonsgegevens en over de geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt hij u vóór die verdere verwerking informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

De informatie, die in het kader van het opeisen van dit recht aan u verstrekt wordt, is in deze tekst al samengesteld. Dat belet u echter niet om het opnieuw aan te vragen.

10.2 Recht op inzage van de betrokkene

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke informatie op te eisen of uw persoonsgegevens worden verwerkt of niet en wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de verwerkingsdoeleinden, van de betrokken categorieën van persoonsgegevens, van de ontvangers of categorieën van ontvangers, van de opslagtermijn van persoonsgegevens, van de informatie over uw rechten (recht op rectificatie of gegevenswissing, op beperking van de verwerking, recht van bezwaar tegen deze verwerking), van het recht om een klacht in te dienen bij het Tsjechische Bureau voor bescherming van persoonsgegevens, van de informatie over de bron van persoonsgegevens, van de informatie over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering en de informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor u, van de informatie en garanties in geval van doorgifte van de persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties. U heeft het recht om een kopie van de verwerkte persoonsgegevens te verkrijgen. Het recht om een kopie te verkrijgen doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van anderen.

10.3 Recht op rectificatie

Indien uw woonadres, telefoonnummer of andere gegevens aan uw zijde, die als persoonsgegevens beschouwd kunnen worden, gewijzigd zijn, heeft u het recht om de rectificatie van de verwerkte persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke opeisen. Bovendien heeft u het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

10.4 Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

In bepaalde gevallen heeft u het recht van de verwerkingsverantwoordelijke wissing van uw persoonsgegevens op te eisen. Bij deze gevallen hoort bijvoorbeeld het feit, dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke wist de persoonsgegevens automatisch na het verstrijken van de noodzakelijke periode, u kunt hem hierom echter te allen tijde verzoeken. Uw verzoek is daarna onderworpen aan een individuele beoordeling (ondanks uw recht op gegevenswissing kan de verwerkingsverantwoordelijke verplicht zijn of gerechtvaardigd belang hebben om uw gegevens te bewaren) en u zult over de behandeling daarvan nader ingelicht.

10.5 Recht op beperking van de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens voor zover het strikt noodzakelijk is. Indien u toch van mening bent dat de verwerkingsverantwoordelijke bijv. de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden overtreedt, kunt u hem verzoeken om uw persoonsgegevens uitsluitend voor de noodzakelijke wettelijke doeleinden te gebruiken of de persoonsgegevens te blokkeren. Uw verzoek is daarna onderworpen aan een individuele beoordeling en u zult over de behandeling daarvan nader ingelicht.

10.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Indien u wenst dat de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, resp. een andere maatschappij, overdraagt, draagt de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens in passende vorm over aan het desbetreffende subject, indien hij hierin niet belemmerd wordt door wettelijke of andere aanzienlijke obstakels.

10.7 Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Indien u kennis neemt of van mening bent dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens in strijd met de bescherming van uw privéleven of in strijd met wettelijke voorschriften (mits de persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke niet verwerkt worden op basis van het algemene of gerechtvaardigde belang, of ten behoeve van direct marketing inclusief profilering of met het oog op statistische doeleinden of op doeleinden van wetenschappelijk en historisch belang), kunt u de verwerkingsverantwoordelijke benaderen en hem verzoeken om de ontstane schadelijke toestand uit te leggen of op te heffen.

U kunt tevens een bezwaar maken tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

10.8 Recht om een klacht in te dienen bij het Tsjechische Bureau voor bescherming van persoonsgegevens

U kunt met uw verzoek of klacht inzake de verwerking van persoonsgegevens de bevoegde toezichthoudende instantie benaderen.

10.9 Recht op het intrekken van de toestemming

U heeft het recht de gegeven toestemming met de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. U kunt het doen door een schriftelijk verzoek op het in de lid 1 vermelde e-mail- of postadres te versturen.

11 Zijn de persoonsgegevens automatisch beoordeeld?

De persoonsgegevens worden niet automatisch beoordeeld en ze worden niet voor profilering of automatische besluitvorming gebruikt op het gebied van de marketingactiviteiten van de verwerkingsverantwoordelijke.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram